Käyttöehdot

Tässä asiakirjassa esitetään CERUB-online-alustan (CERUB Online Claims Platform) (jäljempänä ”CERUB OCP”) käyttöä koskevat Käyttöehdot. Jos jatkat tämän tietokantasivuston selaamista ja käyttämistä, suostut noudattamaan jäljempänä olevia ehtoja ja sitoudut niihin.

Käyttöehdot muodostavat sopimuksen sinun ja sen Cerub Associationin välille, joka hallinnoi Cerubia maassa, jossa yrityksesi kotipaikka on (jäljempänä ”Sopimus”). Luettelo Cerub-organisaatioista ja kuhunkin organisaatioon kuuluvista maista on saatavilla verkkosivustolla.

 

1. Tarkoitus ja yleinen soveltamisala
Mikä tahansa organisaatio, joka jakelee valmistettuja kumimateriaaleja määritettyyn käyttökohteeseen, voi hakea valtuutusta käyttää CERUB®-merkkiä. Cerub OCP on turvallinen sovellus, jonka avulla yritys, joka on hyväksytty hakemaan valtuutusta CERUB®-merkin käyttämiseen (jäljempänä ”Valtuutettu käyttäjä”), voi ilmoittaa ja jakaa tietoja, joiden avulla Cerubin tarkastajataho voi tarkistaa, täyttyvätkö Cerubin kriteerit, ja antaa Cerub Associationille suosituksen siitä, annetaanko Valtuutetulle käyttäjälle CERUB®-merkin käyttöoikeus. Cerub Association ei tallenna erikseen mitään tällaisia Cerub OCP:hen annettuja tietoja. Valtuutettu käyttäjä pysyy kaikkien Cerub OCP:hen antamiensa tietojen yksinomaisena ja vastuussa olevana omistajana.

2. Cerub OCP:n käyttö
2.1 Cerub OCP:n käyttöä hallitaan käyttäjänimellä ja salasanalla, jonka saat valtuutushakemuksen jälkeen.
2.2 Valtuutetun käyttäjän on pidettävä kaikki käyttöoikeustiedot ja salasanat luottamuksellisina ja estettävä kaikki kolmansien osapuolten toimesta tapahtuva Valtuuttamaton käyttö. Todellisesta tai epäillystä väärinkäytöstä on ilmoitettava valtuutuksen myöntävälle Cerub Associationille.
2.3 Valtuutettu käyttäjä on vastuussa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat Valtuutetun käyttäjän käyttöoikeustietojen väärinkäytöstä tai mistä tahansa tällaisesta väärinkäytöstä aiheutuvista tietojen muutoksista tai menetyksistä, paitsi jos Valtuutettu käyttäjä ei ole syyllinen koskien väärinkäyttöä.
2.4 Valtuutettu käyttäjä on vastuussa Cerub OCP:n kanssa yhteensopivien ohjelmistojen ja laitteistojen käyttämisestä ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta järjestelmiensä suojaamiseksi, mukaan lukien muun muassa ajantasaiset suojausohjelmat, jotka estävät viruksia, troijalaisia, roskapostia, verkkourkintaa ja mitä tahansa muita haittaohjelmahyökkäyksiä.

3. Valtuutetun käyttäjän sitoumukset
3.1 Valtuutettu käyttäjä on vastuussa kaikkien Cerub OCP:hen antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä.
3.2 Valtuutettu käyttäjä takaa, että se käyttää Cerub OCP:tä vain näissä Käyttöehdoissa mainittuihin tarkoituksiin.
3.3 Selvyyden vuoksi Valtuutetulle käyttäjälle ilmoitetaan, että Cerubin tarkastajatahon tarkastusmaksut veloitetaan suoraan Valtuutetulta käyttäjältä.

4. Immateriaalioikeudet
4.1 Valtuutetulla käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida mitään osaa ohjelmistosta, joka muodostaa Cerub OCP:n kautta tarjottavat palvelut, tai sellaisesta ohjelmistosta, johon Valtuutettu käyttäjä saa käyttöoikeuden palveluiden käytön myötä.
4.2 Kaikki tavaramerkit, kauppanimet, yritysten logot, symbolit ja mitkä tahansa muut suojatut merkit ja/tai teokset kuuluvat vain niiden vastaaville omistajille, eikä mitään oikeutta, omistusoikeutta tai etua mihinkään edellä mainittuihin myönnetä, siirretä tai luovuteta Valtuutetulle käyttäjälle. Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikki Cerubin logot, tavaramerkit, kauppanimet ja tekijänoikeudellisesti suojatut teokset sekä muut tiedot, joita käytetään materiaaleissa, materiaalien yhteydessä tai muulla tavalla materiaaleihin liittyen, pysyvät Cerub Associationin yksinomaisena omaisuutena.

5. Tavaramerkkilisenssi
Valtuutetulle käyttäjälle myönnetään, jos tämä hyväksytään, ei-yksinomainen, ei-siirrettävä oikeus käyttää Cerub®-tuotemerkkiä ja logoa Cerubin Lisenssikäyttöehtojen ehtojen mukaisesti ja ainoastaan niissä kuvattuihin tarkoituksiin. Lisenssioikeuksien kesto on enintään (3) vuotta.

6. Vastuunrajoitus
6.1 Cerub Association on vastuussa vain vahingoista ja/tai haitoista, omaisuusvahingoista tai taloudellisista menetyksistä, jotka aiheutuvat sen johtajien, toimihenkilöiden, työntekijöiden tai alihankkijaosapuolten tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvista teoista tai laiminlyönneistä. Cerub Association ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisistä vahingoista, kuten menetetyistä voitoista, tuottavuuden heikkenemisestä, toisen palveluntarjoajan säilyttämisen kustannuksista, laitteistojen kustannuksista ja vastaavista kustannuksista tai menetyksistä.
6.2 Cerub Association ei ole vastuussa Valtuutetun käyttäjän tietojen menetyksestä.
6.3 Cerub Association ei takaa Cerub OCP:n kautta tarjottavia palveluita eikä ole missään vastuussa niiden keskeytyksistä.

7. Luottamuksellisuus, tietosuoja jne.
7.1 Cerub Association kunnioittaa ja suojelee Valtuutetun käyttäjän yksityisyyttä ja takaa, ettei se jaa, myy, vuokraa tai millään tavalla luovuta Valtuutetun käyttäjän henkilötietoja tai tietueita millekään kolmannelle osapuolelle, paitsi jos lainsäädäntö tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai julkishallinnon yksikön määräys sitä edellyttää tai jos Valtuutettu käyttäjä on nimenomaisesti valtuuttanut tekemään niin.
7.2 Valtuutetun käyttäjän henkilötietoja ja tietueita ei käytetä muihin kuin tässä kuvattuihin tarkoituksiin.
7.3 Valtuutettu käyttäjä valtuuttaa Cerub Associationin julkaisemaan yrityksen nimen ja osoitteen, myönnetyn lisenssin ja sertifikaatin numerot sekä lisenssin tilan Cerubin verkkosivustolla täyden läpinäkyvyyden ja oikeellisuuden takaamiseksi.
7.4 Valtuutettu käyttäjä hyväksyy, että Cerub Association voi kerätä, käsitellä ja käyttää tietoja koneellisesti luettavassa muodossa Cerubin käyttöön tarjoamista ja markkinointia koskevan soveltamisalan ja tarkoituksen mukaisesti (esim. tilastot, järjestelmän suorituskyky jne.).

8. Voimassaolo ja irtisanominen
8.1 Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan päivänä, jona Valtuutettu käyttäjä aloittaa Cerub OCP:n käytön, ja ovat voimassa toistaiseksi, jollei niitä irtisanota tämän kohdan 8 mukaisesti.
8.2 Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa nämä Käyttöehdot ja siten Valtuutetun käyttäjän toimesta tapahtuvan Cerub OCP:n käytön ilmoittamalla asiasta asianmukaisesti kirjallisesti toiselle Osapuolelle kolme (3) kuukautta ennen päättymispäivää.
8.3 Nämä Käyttöehdot ja siten Valtuutetun käyttäjän ja Cerub Associationin välinen Sopimus irtisanotaan asiasta itsestään johtuen (ipso facto) ilman tarvetta antaa erillistä ilmoitusta, mikäli Cerub Association peruuttaa Valtuutetun käyttäjän sertifioinnin ja Tavaramerkkilisenssisopimus irtisanotaan.
8.4 Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa näiden Käyttöehtojen muodostaman Sopimuksen välittömästi milloin tahansa tärkeästä syystä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle Osapuolelle. Tärkeäksi syyksi voidaan katsoa erityisesti:
8.4.1 jos toinen Osapuoli on rikkonut tämän Sopimuksen olennaista ehtoa, erityisesti silloin, kun rikkomuksella on olennainen haitallinen vaikutus toiseen Osapuoleen tai Cerub-sertifiointijärjestelmään ja, edellyttäen että rikkomus on korjattavissa, toinen Osapuoli ei ole korjannut rikkomusta sen Osapuolen, joka ei ole rikkonut sopimusta, asettaman kohtuullisen korjausajan kuluessa;
8.4.2 toisen Osapuolen konkurssi, maksukyvyttömyys, likvidaatio, konkurssipesän hallinto, purkaminen tai selvitystila.
8.5 Irtisanominen, syystä riippumatta, ei vaikuta Osapuolten ennen päättymispäivää kertyneisiin oikeuksiin, velvollisuuksiin tai vastuisiin.

9. Sovellettava lainsäädäntö ja riita-asioiden ratkaisu
9.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä.
9.2 Kaikki erimielisyydet, kiistat tai vaateet, jotka aiheutuvat tästä sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätemättömyydestä tai liittyvät niihin, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välitysinstituutin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.
9.3 Välimiesmenettely tapahtuu englanniksi, jolleivät Osapuolet muuta sovi, ja se järjestetään Tukholmassa.

10. Muuta
10.1 Sopimus muodostaa koko sopimuksen Osapuolten välillä kaikista asioista, joita Sopimus koskee. Mikä tahansa erityinen asia, joka ei nimenomaisesti sisälly Sopimukseen, ratkaistaan Sopimuksen perustana olevien periaatteiden mukaisesti.
10.2 Sopimuksen sisältö korvaa kaikki aiemmat kirjalliset tai suulliset sitoumukset ja lupaukset.
10.3 Cerub Associationilla on oikeus, mutta ei velvollisuus, tehdä muutoksia näihin Käyttöehtoihin milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan. Tällaisessa tapauksessa Cerub Associationin on ilmoitettava tästä Valtuutetulle käyttäjälle kirjallisesti sähköpostiviestillä hyvissä ajoin ennen tällaisia muutoksia ja antamalla Valtuutetulle käyttäjälle mahdollisuus vastustaa muutoksia neljän (4) viikon kuluessa. Jos Valtuutettu käyttäjä ei vastusta muutoksia tämän ajan kuluessa, Valtuutetun käyttäjän katsotaan hyväksyneen uudet Käyttöehdot edellyttäen, että Cerub Association on ilmoittanut Valtuutetulle käyttäjälle tästä muutosten vastustamatta jättämisen seurauksesta sähköpostiviestissä, jossa ilmoitetaan muutoksesta.