Sertifikaatti materiaaleille

CERUB-sertifikaatti

CERUB-sertifiointi kestävästi kierrätetyille rengasmateriaaleille

CERUB-sertifiointi takaa, että käytöstä poistetuista renkaista saatavat materiaalit valmistetaan ja toimitetaan vastuullisesti. CERUB-sertifiointi takaa ostajille ja käyttäjille, että rengasmateriaali on:

a) jalostettu valvotuissa olosuhteissa
b) turvallista ja varmennettua
c) turvallinen terveydelle ja ympäristölle ilmoitetussa käyttökohteessa.

CERUB-sertifiointi voidaan myöntää kierrättäjille, jotka jalostavat ja jakelevat käytöstä poistetuista renkaista valmistettuja materiaaleja.

CERUB-sertifiointi todennetaan lisäksi akkreditoidulla kolmannen osapuolen varmennuksella. CERUB perustuu omailmoitukselliseen sertifiointijärjestelmään. Sertifiointi on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Lue lisää CERUB-jäseneksi liittymisestä täältä: Hanki sertifikaatti

Mitä on kestävästi kierrätetty rengasmateriaali?

Kestävästi kierrätetyn rengasmateriaalin CERUB-sertifikaatin voivat saada renkaista valmistetut leikkeet, granulaatit sekä jauheet. Nämä materiaalit valmistetaan 100-prosenttisesti puhtaasta rengasraaka-aineesta: mitään muita lisäaineita ei käytetä eikä materiaalia käsitellä kemiallisesti. Näin voimme varmistaa, että tuotetun materiaalin laatua valvotaan ja laatutaso tiedetään.

Ainoastaan sellaiset rengasmateriaalit, joiden tuotantoketju täyttää CERUB-sertifiointikriteerit, voivat saada sertifikaatin vastuullisesta kierrätyksestä. Tuotantoketju koostuu käytöstä poistettujen renkaiden hankinnasta, varastoinnista ja lajittelusta sekä itse rengasmateriaalien valmistuksesta ja jakelusta.

Sertifioidut käyttökohteet

Vain sellainen rengasmateriaali, jonka loppukäyttökohde on tiedossa, voi saada sertifioinnin. Näin varmistamme, että materiaali täyttää turvallisen käytön laatuvaatimukset tietyssä käyttökohteessa. Sertifikaatti on siis aina erillinen ja tietyn käyttökohteen mukainen.

Sertifioitua rengasmateriaalia voidaan käyttää loppukäyttökohteessa sellaisenaan tai se voidaan toimittaa jatkojalostukseen käytettäväksi materiaaliseoksen ainesosana.

 

Sertifioitu tuotantoketju

CERUB-sertifiointijärjestelmä on laadittu rengaskierrätysyrityksille ja muille yrityksille, jotka tuottavat ja toimittavat rengasmateriaaleja käytöstä poistetuista renkaista. CERUB-merkintää käyttämällä organisaatio sitoutuu vastuulliseen ja läpinäkyvään tuotantoketjuun. Ketju sisältää useita vaiheita vanhojen renkaiden hankinnasta aina valmistettujen materiaalien toimitukseen.

Hankinta

Hankintavaiheessa käytöstä poistetut renkaat kerätään keräyspisteistä, kuten rengaspajoista, rengasmyymälöistä, autokorjaamoista ja autopurkamoista. Keräyspisteet ottavat vastaan käytöstä poistettuja renkaita autoilijoilta. Hankintavaiheessa suoritetaan laadunvalvontaa, jotta keräyseristä havaitaan mahdolliset vieraat materiaalit ja muut poikkeamat.

Varastointi ja lajittelu

Kerätyt, käytöstä poistetut renkaat kuljetetaan keräyspisteeltä varastoon. Ennen renkaiden jalostamista leikkeiksi, granulaateiksi tai jauheeksi renkaat lajitellaan rengastyypin mukaan. Varastointi- ja lajitteluvaiheessa suoritetaan laadunvalvontaa, jotta rengaserästä havaitaan mahdolliset vieraat materiaalit ja muut poikkeamat.

Jalostus

Lajitellut käytöstä poistetut renkaat toimitetaan käsittelylaitokseen jalostusta varten. Jalostuksessa renkaista tehdään pienempiä kappaleita. Jalostukseen voidaan käyttää yhtä tai useampaa tekniikkaa. Jalostuksessa renkaan partikkelikoko pienenee, mutta materiaalin fyysinen ja kemiallinen koostumus vastaa edelleen käyttämätöntä rengasta. Jalostuksen aikaisella laadunvalvonnalla varmistetaan, että valmistettu materiaali täyttää sille määritellyt laatukriteerit eli materiaalin laatuvaatimukset.

Jakelu

Prosessoinnin jälkeen jalostettu materiaali toimitetaan käyttötarkoitukseensa, asianmukaisilla käyttötiedoilla varustettuna. Materiaalin jakelun markkinoille voi hoitaa jalostusorganisaatio, vähittäismyyjä tai muu toimija, joka myy tai muuten toimittaa materiaalin loppukäyttöä varten. Materiaalin käyttö ei kuulu sertifiointijärjestelmän piiriin.

Laadunvarmistus ja turvallisuusjohtaminen

Tuotantoketjun jokaiseen vaiheeseen kuuluu laadunvalvonta ja turvallisuusjohtaminen. Turvallisuusjohtamisen tarkoituksena on varmistaa, että organisaatioiden toiminta on turvallista työntekijöille, yleisölle ja ympäristölle. Laadunvalvonnan avulla organisaatio puolestaan varmistaa, että valmistettu rengasperäinen materiaali on laatuvaatimusten mukaista. Materiaalin on täytettävä aiottua käyttötarkoitusta varten asetetut vaatimukset.

Sertifioinnin periaatteet

CERUB-järjestelmän periaatteet ja kriteerit määrittelevät ehdot sertifioinnin myöntämiselle ja CERUB-merkin käytön sallimiselle. Käyttämällä CERUB-merkintää organisaatio takaa, että käytöstä poistetuista renkaista jalostettu materiaali on valmistettu ja toimitettu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Periaate 1

Lain- ja määräysten mukaisuus

Periaate 2

Jäljitettävät materiaalivirrat

Periaate 3

CERUB-tietojen saatavuus ja pätevyys

Periaate 4

Työterveyden- ja turvallisuuden parantaminen

Periaate 5

Hyvä ympäristösuorituskyky

Periaate 6

Laadunvarmistus ja soveltuvat käyttäjätiedot

Sertifiointikriteerit

1. Lain- ja määräysten mukaisuus

1.1 Organisaation ja sen tuotantoketjussa toimivien alihankkijoiden tulee olla laillisesti rekisteröityjä yhtiöitä. 

1.2 Organisaatiolla tulee olla allekirjoitettu sopimus kaikkien alihankkijoidensa kanssa. 

1.3 Alihankkijoiden tulee toimittaa organisaatiolle vuosittain tiedot taloudellisesta, oikeudellisesta ja verotuksellisesta tilastaan. 

1.4 Organisaation tulee tunnistaa ja dokumentoida tuotantoketjun toimintoja ja ELT-kumimateriaaleja koskeva lainsäädäntö, mukaan lukien korruption vastainen lainsäädäntö ja muut vaatimukset. 

1.5 Lainsäädännölliset ja muut vaatimukset tulee sisällyttää organisaation toimintaan. 

1.6 Sovellettava lainsäädäntö ja muut vaatimukset sekä vaatimusten sisällyttämisen toteutuminen tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa sekä aina onnettomuuden, vaaratilanteen tai vakavan läheltä piti -tilanteen ja asiakasvalituksen jälkeen ja aina, kun organisaation toiminnassa tai tuotantoketjussa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

1.7 Organisaation tulee määritellä ja toteuttaa ilmiantomenettely, jonka avulla työntekijät voivat raportoida epäilemistään väärinkäytöksistä, lainvastaisesta toiminnasta tai muista puutteista. 

1.8 Ilmoitetut rikkomukset ja puutteet tulee arvioida. Organisaation johdon tulee viivyttelemättä ryhtyä tarvittaviin korjaaviin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. 

1.9 Lainrikkomuksen tai korruption tapauksessa tulee organisaation laatia tilanteesta juurisyyanalyysi ja ryhtyä tarvittaviin kurinpidollisiin, korjaaviin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. 

2. Jäljitettävät materiaalivirrat

2.1 Organisaation tulee dokumentoida kaikki toimipaikat, joissa käytöstä poistettuja renkaita tai käytöstä poistetuista renkaista valmistettuja kumimateriaaleja hankitaan, varastoidaan, jalostetaan tai jaellaan. Asiakirjoista tulee käydä ilmi toimipaikan osoite ja vastuuhenkilön yhteystiedot. 

2.2 Kaikki missä tahansa tuotantoketjun vaiheessa vastaanotetut käytöstä poistetut renkaat tai käytöstä poistetuista renkaista valmistetut materiaalit tulee dokumentoida siten, että niiden paino tai tilavuus sekä alkuperä kirjataan ylös. 

2.3 Kaikki missä tahansa tuotantoketjun vaiheessa jaellut käytöstä poistetut renkaat tai käytöstä poistetuista renkaista valmistetut materiaalit tulee dokumentoida siten, että niiden paino tai tilavuus sekä materiaalin vastaanottaja kirjataan ylös. 

2.4 Asiakirjoja ja laskuja tulee säilyttää vähintään kolme vuotta tai sovellettavan lainsäädännön määrittelemän ajan. 

3. CERUB-tietojen saatavuus ja pätevyys

3.1 Organisaation johdon sitoumus CERUBin periaatteisiin ja tavoitteisiin tulee olla julkisesti saatavilla ja se on tarkistettava vähintään kerran kolmessa vuodessa. 

3.2 Asiakirjat tulee kirjata ja säilyttää siten, että ajanmukainen tieto on helposti niiden työntekijöiden ja muiden valtuutettujen henkilöiden saatavilla, jotka tarvitsevat tietoa CERUB-kriteerien tehokasta täytäntöönpanoa varten. 

3.3 Organisaation toimintaan ja käytöstä poistetuista renkaista valmistettuihin kumimateriaaleihin liittyvät tiedot tulee antaa viipymättä viranomaisten saataville pyydettäessä. 

3.4 Organisaation tulee tehdä vuosittain sisäisiä katselmuksia CERUB-kriteerien toteutumisen arvioimiseksi tuotantoketjussa. Mikäli organisaatio toimii useammassa yksikössä tai sijainnissa, jokaiseen yksikköön ja sijaintiin tulee tehdä katselmuskäynti vähintään kerran kolmessa vuodessa. Päätoimipaikka-tason toiminnot tulee katselmoida joka vuosi. 

4. Työterveyden- ja turvallisuuden parantaminen

4.1 Tuotantoketjussa esiintyvät työterveys- ja turvallisuusriskit tulee arvioida (riskiarviointi). Arvioinnin tulee sisältää riskejä ennakoivia, ennaltaehkäiseviä sekä vähentäviä toimenpiteitä. 

4.2 Riskiarviointi tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa sekä aina onnettomuuden, vaaratilanteen tai vakavan läheltä piti -tilanteen jälkeen ja aina, kun organisaation toiminnassa tai tuotantoketjussa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

4.3 Aina onnettomuuden, vaaratilanteen tai vakavan läheltä piti -tilanteen jälkeen organisaation tulee suorittaa juurisyyanalyysi. Osana analyysiä organisaation tulee määritellä ja toteuttaa tarvittavat korjaavat, ennakoivat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tarkkuus, laajuus ja kiireellisyys tulee suhteuttaa olemassa olevan riskin suuruuteen. 

4.4 Työntekijät tulee ottaa mukaan riskiarviointiin, juurisyyanalyysiin ja riskinhallinnan toimenpiteiden suunnitteluun. 

4.5 Työntekijöiden työkohtaisen perehdytyksen ja työohjeiden tulee sisältää ohjeistus turvallisiin työkäytänteisiin päivittäisessä työskentelyssä. 

4.6 Mikäli työ edellyttää työntekijöiltä tiettyjä pätevyyksiä tai lupia, tulee organisaation varmistaa, että nämä pätevyydet tai luvat ovat voimassa. 

4.7 Organisaation tulee suunnitella ja järjestää työntekijöille koulutuksia turvallisista työkäytännöistä varmistaakseen, että työntekijät ovat niistä tietoisia ja että heillä on tarvittavat tiedot ja taidot. Koulutuskertojen määrä ja sisältö tulee suunnitella niin, että ne vastaavat työntekijöiden tarpeita sekä heidän ammatillisten vastuidensa asettamia edellytyksiä. 

4.8 Suunniteltujen koulutusten ja sovellettavien ohjeiden riittävyys ja soveltuvuus tulee arvioida vähintään joka toinen vuosi sekä aina, kun suoritetaan työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien riskien riskienarviointi tai juurisyyanalyysi ja aina, kun organisaation toiminnassa tai tuotantoketjussa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 

4.9 Organisaation tulee suunnitella ja toteuttaa kannustejärjestelmä, joka kannustaa työntekijöitä osallistumaan työterveyden ja -turvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen tuotantoketjussa. 

4.10 Organisaation tulee määritellä ja ottaa käyttöön menettely, jonka avulla työntekijät voivat oikea-aikaisesti ilmoittaa mahdollisista työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä puutteista. 

4.11 Ilmoitetut puutteet tulee arvioida. Organisaation johdon tulee viivyttelemättä ryhtyä tarvittaviin korjaaviin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. 

5. Hyvä ympäristösuorituskyky

5.1 Tuotantoketjun toimintojen ympäristöriskit tulee arvioida (riskiarviointi). Arvioinnin tulee sisältää riskejä ennakoivia, ennaltaehkäiseviä sekä vähentäviä toimenpiteitä. 

5.2 Riskiarviointi tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa sekä aina onnettomuuden, vaaratilanteen, vakavan läheltä piti -tilanteen tai asiakasvalituksen jälkeen ja aina, kun organisaation toiminnassa tai tuotantoketjussa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

5.3 Aina onnettomuuden, vaaratilanteen tai vakavan läheltä piti -tilanteen jälkeen organisaation tulee suorittaa juurisyyanalyysi. Osana analyysiä organisaation tulee määritellä ja toteuttaa tarvittavat korjaavat, ennakoivat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tarkkuus, laajuus ja kiireellisyys tulee suhteuttaa olemassa olevan riskin suuruuteen. 

5.4 Työntekijät tulee ottaa mukaan riskiarviointiin, juurisyyanalyysiin ja riskinhallinnan toimenpiteiden suunnitteluun. 

5.5 Työntekijöiden työkohtaisen perehdytyksen ja työohjeiden tulee sisältää ohjeistus turvallisiin työkäytänteisiin päivittäisessä työskentelyssä. 

5.6 Organisaation tulee suunnitella ja järjestää työntekijöille koulutuksia ympäristösuorituskyvyn parantamisesta varmistaakseen, että työntekijät ovat asiasta tietoisia ja että heillä on tarvittavat tiedot ja taidot. Koulutuskertojen määrä ja sisältö tulee suunnitella niin, että ne vastaavat työntekijöiden tarpeita sekä heidän ammatillisten vastuidensa asettamia edellytyksiä. 

5.7 Suunniteltujen koulutusten ja sovellettavien ohjeiden riittävyys ja soveltuvuus tulee arvioida vähintään joka toinen vuosi sekä aina, kun suoritetaan työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien riskien riskienarviointi tai juurisyyanalyysi ja aina, kun organisaation toiminnassa tai tuotantoketjussa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 

5.8 Organisaation tulee suunnitella ja toteuttaa kannustejärjestelmä, joka kannustaa työntekijöitä osallistumaan ympäristösuorituskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen tuotantoketjussa. 

5.9 Organisaation tulee määritellä ja ottaa käyttöön menettely, jonka avulla työntekijät voivat oikea-aikaisesti ilmoittaa mahdollisista ympäristökysymyksiin liittyvistä puutteista toiminnassa. 

5.10 Ilmoitetut puutteet tulee arvioida. Organisaation johdon tulee viivyttelemättä ryhtyä tarvittaviin korjaaviin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. 

6. Laadunvarmistus ja soveltuvat käyttäjätiedot

6.1 Organisaation tulee määritellä materiaalin turvallisen loppukäytön kannalta olennaiset materiaalin laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten tulee perustua ainakin sovellettaviin standardeihin, normeihin, lainsäädäntöön ja muihin määräyksiin, jotka koskevat käytöstä poistetuista renkaista valmistettujen kumimateriaalien tarkoitettua käyttökohdetta. Kun materiaaleja viedään useisiin maihin, tulee organisaation huomioida kussakin valtiossa käytössä olevat määräykset. 

6.2 Organisaation tulee määrittää ja toteuttaa tuotantoketjussa laadunvalvontatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että käytöstä poistetuista renkaista valmistettu kumimateriaali täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. 

6.3 Laadunvalvontaan tulee sisältyä näytteenottosuunnitelma. Näytteenotot ja analyysit tulee aina suorittaa standardisoituja menetelmiä käyttäen, ja analyysitulokset tulee aina ilmoittaa yhdenmukaisesti määritellyissä yksiköissä. 

6.4 Laadunvalvontatoimenpiteet tulee tarkistaa vähintään kahden vuoden välein sekä aina, jos käytetyissä raaka-aineissa, tuotantoprosesseissa, käyttökohteissa esiintyy merkittäviä poikkeamia tai huomattavia muutoksia. Laadunvalvontatoimenpiteet tulee tarkistaa myös silloin, kun olennaisissa standardeissa, normeissa tai lainsäädännössä tai muissa määräyksissä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Lisäksi toimenpiteet tulee tarkistaa muissa sellaisissa tilanteissa, joilla voi olla merkitystä valmistetun materiaalin ympäristö- ja kansanterveysvaikutuksien hallinnan kannalta. 

6.5 Jos laadunvalvontatoimenpiteissä tai materiaalin laadussa ilmenee poikkeamia, tulee organisaation suorittaa juurisyyanalyysi sekä määritellä ja toteuttaa tarvittavat korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tarkkuus, laajuus ja kiireellisyys tulee suhteuttaa olemassa olevan riskin suuruuteen. 

6.6 Käytöstä poistetuista renkaista valmistettujen kumimateriaalien yhteydessä tulee toimittaa asianmukaiset dokumentoidut käyttöohjeet, joissa ohjeistetaan, miten materiaaleja voidaan turvallisesti käsitellä, varastoida, käyttää sekä kierrättää tai hävittää.