Algemene Voorwaarden

Dit document beschrijft de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het CERUB Online Claims Platform (“CERUB OCP”). Als u doorgaat met het browsen en het gebruik van deze database website gaat u akkoord met de naleving van, en verbindt u zich de onderstaande voorwaarden na te leven.

De algemene voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en de Cerub Association die de Cerub beheert in het land waar uw bedrijf is gevestigd (“de Overeenkomst”). Een lijst van de Cerub verenigingen en landen sorterend onder elke vereniging is beschikbaar op de website.

1. Doel en Algemene Omvang

Elke organisatie die afgeleide rubbermaterialen distribueert aan een gedefinieerde eindgebruiktoepassing kan een aanvraag indienen voor machtiging tot het gebruik van het CERUB® label. De Cerub OCP is een beveiligde toepassing die een bedrijf, dat werd goedgekeurd voor het gebruik van het CERUB® label (“Bevoegde Gebruiker”) om data te vermelden en te delen, wat de Cerub Verification Body in staat stelt aan de Cerub-criteria te voldoen en een aanbeveling te doen aan de Cerub Association al of niet een licentie toe te kennen aan de Bevoegde gebruiker voor het gebruik van het CERUB® label. De Cerub Association zal niet afzonderlijk alle informatie opslaan die is ingevoerd in de CERUB OCP. De Bevoegde Gebruiker zal de enige en verantwoordelijke eigenaar zijn van alle data die deze invoert in Cerub OCP.

2. Toegang tot Cerub OCP

2.1 Toegang tot de Cerub OCP zal worden geregeld met de gebruikersnaam en het wachtwoord, en wordt verstrekt na aanvraag van bevoegdheid.

2.2 De Bevoegde Gebruiker zal alle toegangsdata en wachtwoorden vertrouwelijk bewaren en zal het onbevoegde gebruik daarvan door derden verhinderen. Daadwerkelijk of verondersteld misbruik moet worden gemeld aan de Cerub Association die de bevoegdheid verstrekt.

2.3 De Bevoegde Gebruiker zal aansprakelijk gehouden worden voor alle schade die het gevolg is van het misbruik van de toegangsdata van de Bevoegde Gebruiker of van alle veranderingen of het verlies aan informatie ten gevolge van dergelijk misbruik, tenzij de Bevoegde Gebruiker niet schuldig is aan het misbruik.

2.4 De Bevoegde Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de compatibele software en hardware voor het gebruik van Cerub OCP en voor het nemen van de noodzakelijke stappen om de systemen daarvan te beveiligen, inclusief, maar niet beperkt tot up-to-date beveiligingssoftware waardoor virus, trojan, spam, phising en andere malware aanvallen worden verhinderd.

3. Activiteiten van bevoegde gebruikers

3.1 De Bevoegde Gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van alle data die hij invoert in de Cerub OCP.

3.2 De Bevoegde Gebruiker garandeert dat hij de Cerub OCP uitsluitend zal benutten voor de doelen vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Voor de duidelijkheid wordt de Bevoegde Gebruiker geïnformeerd dat de vergoedingen van de Cerub-verificatie-instelling rechtstreeks bij de Bevoegde Gebruiker in rekening worden gebracht.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 De Bevoegde Gebruiker zal niet het recht hebben een deel van de software te kopiëren, die deel uitmaakt van de services verleend door de Cerub OCP of dergelijke software waartoe de Bevoegde Gebruiker toegang krijgt door het gebruik van de services.

4.2 Alle handelsmerken, handelsnamen, bedrijfslogo’s, symbolen en alle andere beschermde merken en / of werken behoren alleen toe aan de respectievelijke eigenaars, en geen recht, titel of belang in of aan alle van hetzelfde is verstrekt, overgedragen of toegewezen aan de Bevoegde Gebruiker. Om alle twijfel te vermijden, zullen alle Cerub-logo’s, handelsmerken en auteursrechtelijke werken evenals andere data gebruikt in, of in samenhang met, of op andere wijze betrekking hebben tot de materialen, zal het exclusieve eigendom blijven van de Cerub Association.

5. Handelsmerklicentie

Een Bevoegde Gebruiker zal, bij goedkeuring, een niet exclusief, onoverdraagbaar recht ontvangen voor het gebruik van het Cerub® handelsmerk en logo overeenkomstig de algemene voorwaarden van de Cerub licentie en uitsluitend voor de hierin beschreven doelen. De licentierechten zullen beperkt zijn tot een periode van drie (3) jaar.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 De Cerub Association zal alleen aansprakelijk zijn voor schade en/of nadelen, schade aan eigendommen of financiële verliezen ten gevolge van daden of nalatigheid van de directeurs, managers, employees of onderaannemers die zijn veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. De Cerub Association is in geen geval aansprakelijk voor indirecte verliezen, zoals gederfde winst, verminderde productie, kosten voor het inhuren van een andere leverancier, apparatuurkosten en dergelijke kosten of verliezen

6.2 De Cerub Association is niet aansprakelijk voor enig dataverlies van de Bevoegde Gebruiker.

6.3 De Cerub Association geeft geen garantie op ononderbroken services en zal niet aansprakelijk zijn voor onderbrekingen in de door Cerub OCP geleverde services.

7. Vertrouwelijkheid, Gegevensbescherming etc

7.1 De Cerub Association respecteert en beschermt de privacy van de Bevoegde Gebruiker en garandeert dat zij de persoons- of andere gegevens van de Bevoegde Gebruiker of niet zal delen, verhandelen, verhuren of op andere wijze onthullen aan derden, tenzij dit wordt vereist door wetgeving, een rechtbank of competent rechtsgebied of overheidsdepartement of als hier geen nadrukkelijke toestemming voor is verleend door de Bevoegde Gebruiker.

7.2 De persoons- en andere gegevens van de Bevoegde Gebruiker zullen niet gebruikt worden voor andere dan de hierin beschreven doelen.

7.3 De Bevoegde Gebruiker machtigt hierbij de Cerub Association tot publicatie van de bedrijfsnaam en adres, de toegekende licentie en certificaatnummers en de status van de licentie op de Cerub-website om volledige transparantie en authenticiteit te garanderen.

7.4 De Bevoegde Gebruiker stemt ermee in dat de Cerub Association gegevens mag verzamelen, verwerken en gebruiken in een door een machine leesbare vorm binnen de omvang en voor het doel van de vervulling en marketing van Cerub (bijv. statistieken, systeemprestaties etc.).

8. Looptijd en beëindiging

8.1 Deze Algemene Voorwaarden zullen in werking treden op de datum waarop de Bevoegde Gebruiker de Cerub OCP in gebruik neemt en heeft een onbeperkte looptijd, tenzij beëindiging plaatsvindt overeenkomstig punt 8.

8.2 Beide partijen mogen deze Algemene Voorwaarden, en daarmee het gebruik van Cerub OCP door de Bevoegde Gebruiker, opzeggen, door dit drie (3) maanden voorafgaand aan de einddatum schriftelijk aan de andere partij kenbaar te maken.

8.3 Deze Algemene Voorwaarden, en daarmee de Overeenkomst tussen de Bevoegde Gebruiker en de Cerub Association zal worden beëindigd ipso facto, zonder de noodzaak van aanvullende kennisgeving als de certificatie van de Bevoegde Gebruiker wordt herroepen door de Cerub Association en de overeenkomst voor de Handelsmerklicentie wordt ingetrokken.

8.4 Iedere partij mag de Overeenkomst die door deze Algemene Voorwaarden is gevormd per direct en op elk gewenst moment om zwaarwegende redenen opzeggen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Onder een zwaarwegende reden kan met name worden verstaan:

8.4.1 als de andere partij een belangrijke voorwaarde van deze Overeenkomst overtreedt, met name, als deze overtreding aanzienlijke nadelige materiële gevolgen heeft voor de andere partij, of voor het Cerub-certificatiesysteem en, als de overtreding te herstellen is, dit niet hersteld heeft binnen een redelijke daartoe geboden periode aangegeven door de partij die geen overtreding heeft begaan;

8.4.2 in geval van faillissement, insolventie, liquidatie, ondercuratelestelling, ontbinding of liquidatie van de andere partij.

8.5 De beëindiging van de overeenkomst, hoe deze ook maar veroorzaakt wordt, zal de rechten, verplichtingen of aansprakelijkheid van de Partijen die tot de beëindigingsdatum zijn ontstaan niet aantasten.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Deze overeenkomst zal onder de wetten van Zweden vallen.

9.2 Elk geschil, controverse of vordering voortvloeiend uit of in verband met dit contract, of de verbreking, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zal definitief worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van het the Arbitration Institute van de Stockholm Chamber of Commerce voor een versnelde arbitrageprocedure.

9.3 De arbitrageprocedure zal gevoerd worden in de Engelse taal tenzij anders overeengekomen tussen partijen en plaatsvinden in Stockholm.

10. Diversen

10.1 De Overeenkomst zal de volledige overeenkomst tussen de partijen betreffen aangaande alle zaken waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Elke bijzondere aangelegenheid die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is geregeld, zal worden opgelost overeenkomstig de beginselen waarop de Overeenkomst is gebaseerd.

10.2 De inhoud van de Overeenkomst heeft voorrang boven alle eerdere schriftelijke of mondelinge toezeggingen en verbintenissen.

10.3 De Cerub Association zal gerechtigd, maar niet verplicht zijn, om op elk gewenst moment en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. In zo’n geval zal de Cerub Association de Bevoegde Gebruiker hiervan op de hoogte stellen door deze tijdig en voorafgaand aan dergelijke wijzigingen een e-mail te zenden en de Bevoegde Gebruiker de gelegenheid bieden om binnen vier (4) weken bezwaar te maken tegen de voorgestelde wijzigingen. Als de Bevoegde Gebruiker geen bezwaar maakt binnen deze periode zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden geacht worden te zijn aanvaard door de Bevoegde Gebruiker onder voorwaarde dat de CERUB Association de Bevoegde Gebruiker zal hebben ingelicht over het geen bezwaar maken tegen de wijzigingen in de per e-mail verzonden kennisgeving betreffende de wijzigingen.