Certifikat för material

CERUB-certifikat

CERUB-certifiering för hållbart återvunnet däckmaterial

CERUB-certifiering garanterar att material som kommer från återvunna däck produceras och levereras på ett ansvarsfullt sätt. CERUB-certifieringen försäkrar köpare och användare om att däckmaterialet

a) bearbetas under kontrollerade former
b) dokumenteras för trygg och säker användning
c) är säkert för hälsa och miljö vid avsedd användning

CERUB-certifiering kan beviljas återvinningsföretag som bearbetar och distribuerar material som kommer från uttjänta däck.

CERUB-certifiering verifieras med ackrediterad tredjepartsverifiering och baseras på ett självdeklarerat certifieringssystem. Certifering gäller i tre år.

Läs mer om att gå med i CERUB här: Bli certifierad

Vad är hållbart återvunnet däckmaterial?

Material som kan ha en CERUB-certifiering för hållbart återvunnet däckmaterial är däckstrimlor, gummigranulat och pulver. Dessa material produceras till 100 % av ren däckråvara: inga ytterligare ämnen tillsätts och materialet behandlas inte heller kemiskt. På så sätt kan vi säkerställa att kvaliteten på det producerade materialet är kontrollerat och känt.

Endast däckmaterial där produktionskedjan uppfyller CERUB:s certifieringskriterier kan erhålla ett certifikat. Produktionskedjan inkluderar anskaffning, lagerhållning och sortering av uttjänta däck samt produktion och distribution av de producerade däckmaterialen.

Specifik certifiering för slutanvändning

Endast däckmaterial vars slutanvändning är känd kan erhålla certifiering. På så sätt säkerställer vi att materialet uppfyller kvalitetskraven för säker användning i den specifika användningen. Det betyder att certifikatet alltid är specifikt för en definierad användning.

Certifierat däckmaterial kan användas i slutanvändningen som sådan, eller så kan det levereras för vidare bearbetning för att användas som en förening i en blandning av material.

 

Certifierad produktionskedja

CERUB-certifieringssystemet är skapat för däckåtervinningsföretag och andra företag som producerar och levererar material som kommer från uttjänta däck. Genom att använda CERUB-märkningen förbinder sig organisationen att genomföra en ansvarsfull och transparent produktionskedja. Kedjan omfattar flera steg, från anskaffning av gamla däck till leverans av de producerade materialen.

Anskaffning

Vid anskaffning samlas uttjänta däck in från insamlingsställen, till exempel däckverkstäder, däckåterförsäljare, bilverkstäder och fordonsdemonterare. Insamlingsställena samlar in uttjänta däck från bilister. Vid anskaffningsfasen genomförs kvalitetskontroller för att upptäcka främmande material och andra avvikelser i det insamlade däckpartiet.

Lagerhållning och sortering

De insamlade uttjänta däcken transporteras från insamlingsstället för lagerhållning. Innan däcken bearbetas till strimlor, granulat eller pulver sorteras däcken efter däcktyp. Vid lagerhållning och sortering genomförs kvalitetskontroller för att upptäcka främmande material och andra avvikelser i däckpartiet.

Bearbetning

De sorterade uttjänta däcken levereras till bearbetningsanläggningen för bearbetning. I bearbetningen ingår storleksminskning, en behandling utarbetad för att reducera ett däck till mindre bitar eller partiklar. En eller flera olika tekniker kan användas. Vid bearbetning minskar partikelstorleken, men den fysiska och kemiska sammansättningen förblir likvärdig nytillverkade däck. Vid bearbetning utförs kvalitetskontroller för att säkerställa att det producerade gummimaterialet uppfyller den definierade uppsättningen kvalitetskriterier och specifikationerna för materialkvalitet.

Distribution

Efter bearbetning levereras det producerade däcktillverkade gummit för slutanvändning med tillämplig användarinformation. Materialdistribution till marknaderna kan ske genom att bearbetningsorganisationen, återförsäljaren eller annan aktör säljer eller på annat sätt gör materialet tillgängligt för slutanvändning. Att använda materialet ingår inte i certifieringssystemet.

Kvalitetssäkring och säkerhetshantering

I varje steg i produktionskedjan ingår kvalitetskontroll och säkerhetshantering. Syftet med säkerhetshantering är att säkerställa att organisationernas verksamhet är säker för arbetstagare, allmänhet och miljö. Med kvalitetskontroller säkerställer organisationen att det producerade däckbaserade gummit uppfyller önskad kvalitet. Materialet måste uppfylla specifikationerna som fastställts för den specifika slutanvändningen.

Certifieringsprinciper

Principerna och kriterierna i CERUB anger villkoren för att bevilja certifiering och tillåta användning av CERUB-märkningen. CERUB-märkningen garanterar att material som kommer från uttjänta däck och som beviljats märkning produceras och levereras enligt följande sex principer:

Princip 1

Efterlevnad av lagar och förordningar

Princip 2

Spårade materialflöden

Princip 3

Tillgänglighet och giltighet för CERUB-information

Princip 4

Förbättring av arbetsmiljö och säkerhet

Princip 5

Bra miljöprestanda

Princip 6

Kvalitetsförsäkring och tillämplig användarinformation

Certifieringskriterier

1. Efterlevnad av lagar och förordningar

1.1 Organisationen och dess underleverantörer inom produktionskedjan ska vara lagligt registrerade företag

1.2 Organisationen ska ha ett undertecknat avtal med alla underleverantörer.

1.3 Underleverantörerna ska lämna årsredovisningar över sin ekonomiska, juridiska och skattemässiga status till Organisationen.

1.4 Tillämplig lagstiftning, inklusive lagstiftning mot korruption och andra krav som reglerar Produktionskedjans verksamhet och ELT-baserade gummimaterial ska identifieras och dokumenteras.

1.5 Lagstiftning och andra krav ska införlivas i Organisationens verksamhet.

1.6 Tillämplig lagstiftning och andra krav samt förverkligandet av kravens införlivande ska granskas, åtminstone, årligen och alltid efter en Olycka, Incident eller Olyckstillbud i händelse av ett kundklagomål eller i samband med alla större förändringar i Organisationens verksamhet eller i Produktionskedjan.

1.7 En Visselblåsningsrutin ska identifieras och genomföras där arbetstagare kan rapportera misstänkt överträdelse, olagliga handlingar eller andra brister.

1.8 Rapporterade förseelser och brister ska bedömas och nödvändiga avhjälpande och förebyggande åtgärder vidtas av Organisationens ledning utan onödigt dröjsmål.

1.9 I händelse av Lagöverträdelse eller någon form av korruption, ska en Grundorsaksanalys genomföras och adekvata disciplinära, avhjälpande och förebyggande åtgärder ska definieras och genomföras.

2. Spårade materialflöden

2.1 Alla anläggningar där Uttjänta däck eller ELT-baserade material anskaffas, lagras, bearbetas eller distribueras ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla adressen till anläggningen och kontaktinformation till en ansvarig person.

2.2 Alla Uttjänta däck eller ELT-baserade material som tas emot på anläggningarna, i vilken fas som helst i Produktionskedjan, ska dokumenteras med vikt eller volym och ursprungskälla.

2.3 Alla Uttjänta däck eller ELT-baserade material som distribueras från en anläggning i Produktionskedjan ska dokumenteras med vikt eller volym samt mottagaren av materialet.

2.4 Dokument och fakturor ska förvaras i minst tre år eller enligt reglerna i tillämplig lagstiftning.

3. Tillgänglighet och giltighet för CERUB-information

3.1 Organisationsledningens engagemang för CERUB:s principer och mål ska vara offentligt tillgängligt och granskas minst en gång vart tredje år.

3.2 Dokumenten ska registreras och lagras på ett sådant sätt att det är lätt att få åtkomst till uppdaterad information för arbetstagare och andra auktoriserade personer för vilka informationen är nödvändig för att CERUB-kriterierna ska kunna genomföras effektivt.

3.3 All information om Organisationens verksamhet och ELT-baserade gummimaterial ska vara tillgänglig för myndigheterna på begäran utan onödigt dröjsmål.

3.4 Organisationen ska genomföra årliga interna granskningar (interna revisioner) för att kartlägga hur CERUB-kriterierna har förverkligats inom Produktionskedjan. Om Organisationen verkar på flera enheter eller platser ska varje enhet eller plats granskas minst en gång under treårsperioden. Verksamheter som hanteras vid huvudkontoret ska undersökas årligen.

4. Förbättring av arbetsmiljö och säkerhet

4.1 Hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen i Produktionskedjan ska bedömas (Riskbedömning). Bedömningen ska omfatta riskprognoser, förebyggande och riskreducerande Rutiner.

4.2 Riskbedömningen ska granskas, åtminstone årligen och alltid efter Olycka, Incident eller Olyckstillbud, och i samband med alla större förändringar i Organisationens verksamhet eller i Produktionskedjan.

4.3 Vid en Olycka, Incident eller Olyckstillbud ska en Grundorsaksanalys utföras och adekvat avhjälpande och förebyggande åtgärder ska definieras och genomföras. Avhjälpande och förebyggande åtgärder ska vidtas med hänsyn till detaljnivå, omfattning och skyndsamhet som står i proportion till den befintliga risken för negativ påverkan.

4.4 Arbetstagare ska involveras i Riskbedömning, Grundorsaksanalys och planering av Riskhanteringsrutiner.

4.5 Instruktioner för säkra arbetsmetoder i det dagliga arbetet ska ingå i arbetstagarnas arbetsspecifika introduktion och arbetsinstruktioner.

4.6 Om jobbet kräver specifika kvalifikationer, tillstånd eller kompetenser från arbetstagarna ska giltigheten för dessa kvalifikationer, tillstånd eller kompetenser säkerställas.

4.7 Utbildning för att säkerställa arbetstagarnas medvetenhet, kunskap och färdigheter för säkra arbetsmetoder ska planeras och hållas. Frekvensen och innehållet i utbildningarna ska planeras för att tillgodose arbetstagarnas behov och de krav som fastställs av deras yrkesansvar.

4.8 Tillräckligheten och användbarheten för de planerade utbildningarna och de tillämpade instruktionerna ska granskas, minst vartannat år och alltid i samband med Arbetsmiljö och säkerhet, Riskbedömning, Grundorsaksanalys och vid större förändringar i Organisationens verksamhet eller i Produktionskedjan.

4.9 Incitamentsrutiner för anställda ska planeras och genomföras för att uppmuntra anställda att bidra till underhåll och utveckling av Arbetshälsa och säkerhet i Produktionskedjan.

4.10 En snabb process för arbetstagare där de kan rapportera eventuellt inträffade *Arbetsmiljö- och säkerhetsbrister ska identifieras och implementeras.

4.11 Rapporterade brister ska bedömas och nödvändiga avhjälpande och förebyggande åtgärder ska vidtas av Organisationens ledning utan onödigt dröjsmål.

5. Bra miljöprestanda

5.1 Miljöriskerna i Produktkedjans verksamhet ska bedömas (Riskbedömning). Bedömningen ska omfatta riskprognoser, förebyggande och riskreducerande Rutiner.

5.2 Riskbedömningen ska granskas, minst årligen och alltid efter en Olycka, Incident eller Olyckstillbud, i händelse av kundklagomål och i samband med större förändringar i Organisationens verksamhet eller i Produktionskedjan.

5.3 Vid Olycka, Incident eller Olyckstillbud ska en Grundorsaksanalys utföras och adekvat avhjälpande och förebyggande åtgärder ska definieras och genomföras. Avhjälpande och förebyggande åtgärder ska vidtas med hänsyn till detaljnivå, omfattning och skyndsamhet som står i proportion till den befintliga risken för negativ påverkan.

5.4 Arbetstagare ska vara inblandade i Riskbedömning, Grundorsaksanalys och planering av Rutiner för riskhantering.

5.5 Instruktioner för säkra arbetsmetoder i det dagliga arbetet ska ingå i arbetarnas arbetsspecifika introduktion och arbetsinstruktioner.

5.6 Utbildning för att säkerställa arbetstagarnas medvetenhet, kunskap och färdigheter för säkra arbetsmetoder ska planeras och hållas. Frekvensen och innehållet i utbildningarna ska planeras för att tillgodose arbetstagarnas behov och de krav som fastställs av deras yrkesansvar.

5.7 Tillräckligheten och användbarheten av de planerade utbildningarna och de tillämpade instruktionerna ska granskas, minst vartannat år och alltid i samband med en miljömässig Riskbedömning, Grundorsaksanalys och vid större förändringar i Organisationens verksamhet eller i Produktionskedjan.

5.8 Incitamentsrutiner för anställda ska planeras och implementeras för att uppmuntra anställda att bidra till underhåll och utveckling av miljöprestanda i Produktionskedjan.

5.9 En snabb process för arbetstagare där de kan rapportera eventuellt inträffade miljöbrister ska identifieras och implementeras.

5.10 Rapporterade brister ska bedömas och nödvändiga avhjälpande och förebyggande åtgärder ska vidtas av Organisationens ledning utan onödigt dröjsmål.

6. Kvalitetsförsäkring och tillämplig användarinformation

6.1 Organisationen ska definiera Specifikationer för materialkvalitet som är viktiga för en säker slutanvändning av materialet. Specifikationerna för materialkvalitet ska baseras på, som minst, tillämpliga standarder, normer, lagstiftning och andra föreskrifter om den avsedda slutanvändningen av ELT-baserade gummimaterial. Vid distribution av material till flera länder ska Organisationen identifiera tillämplig reglering i respektive land.

6.2 Organisationen ska definiera och implementera tillämpliga Rutiner för kvalitetskontroll inom Produktionskedjan för att säkerställa att Specifikationerna för materialkvalitet för de distribuerade ELT-baserade gummimaterialen är uppfyllda.

6.3 Rutinerna för kvalitetskontroll ska innehålla en provtagningsplan. Målet med det är att verifiera att det distribuerade ELT-baserade gummimaterialet uppfyller de fastställda Specifikationerna för materialkvalitet. All provtagning och analys ska utföras med Standardiserade metoder och resultaten av analysen ska rapporteras i enhetligt specificerade enheter.

6.4 Rutinerna för kvalitetskontroll ska granskas, minst en gång vartannat år, och alltid i samband med anmärkningsvärda avvikelser eller större förändringar i använt råmaterial, produktionsprocesser eller villkor för Slutanvändning. Rutinerna för kvalitetskontroll ska också granskas i samband med relevanta ändringar av tillämpliga standarder, normer, lagstiftning eller andra föreskrifter och i samband med andra omständigheter som kan påverka materialets potentiella påverkan på Miljö och folkhälsa.

6.5 Om avvikelser inträffar i Rutinerna för kvalitetskontroll eller materialkvalitet, ska en Grundorsaksanalys genomföras och adekvata avhjälpand och förebyggande åtgärder ska definieras och genomföras. Avhjälpande och förebyggande åtgärder ska vidtas med hänsyn till detaljnivå, omfattning och skyndsamhet som står i proportion till den befintliga risken för negativ påverkan.

6.6 Det ELT-baserade gummimaterialet ska levereras med relevant, dokumenterad användarinformation som ger råd om säker hantering, lagerhantering, användning och återvinning efter användning eller bortskaffande av material