VILLKOR

Detta dokument innehåller Villkoren för användning av CERUB:s OCP-plattform (“CERUB OCP”). Om du fortsätter att bläddra och använda denna databaswebbplats godkänner du att kommer att följa och vara bunden av bestämmelserna nedan.

Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Cerub Association som administrerar Cerub i det land där ditt företag är etablerat (”Avtalet”). En lista över Cerub-organisationerna och de länder som sorteras under varje organisation finns på webbplatsen.

1. Syfte och allmän tillämpning

Alla organisationer som distribuerar ELT-baserat gummimaterial till en definierad slutanvändningstillämpning kan ansöka om auktorisering att använda CERUB®-märkning. Cerub OCP är en säker tillämpning som gör det möjligt för ett företag, som har godkänts för att ansöka om auktorisering för att använda Cerub®-märkning (“Auktoriserad användare”) för att ange och dela data, vilket gör att Cerubs verifieringsorgan kan verifiera om Cerub-kriterierna efterlevs och ge en rekommendation till Cerub Association huruvida en licens ska beviljas en auktoriserad användare så att denna kan använda CERUB®-märkningen. Cerub Association kommer inte att lagra någon sådan information separat i Cerub OCP. Den auktoriserade användaren förblir den enda och ansvariga ägaren av all information som den kommer att ange i Cerub OCP.

2. Åtkomst till Cerub OCP

2.1 Åtkomst till Cerub OCP styrs av användarnamn och lösenord, vilket beviljas efter ansökan om auktorisering.

2.2 Den auktoriserade användaren ska se till att all åtkomstinformation och alla lösenord förblir konfidentiella och ska förhindra obehörig användning av tredje part. Faktiskt eller misstänkt missbruk ska rapporteras till den Cerub Association som utfärdat certifieringen.

2.3 Auktoriserad användare ska hållas ansvarig för eventuell skada till följd av missbruk av auktoriserad användares åtkomstinformation eller för ändringar eller förlust av information som härrör från sådant missbruk, om inte den auktoriserade användaren inte är skyldig till missbruket.

2.4 En auktoriserad användare ansvarar för att använda programvara och utrustning som är kompatibel för användning med Cerub OCP och för att vidta nödvändiga åtgärder för att säkra sina system, inklusive men inte begränsat till uppdaterade skyddsprogram som förhindrar virus, trojaner, spam, phishing och eventuella andra skadeprogram.

3. Åtaganden för auktoriserad användare

3.1 Auktoriserad användare ansvarar för noggrannheten i all information som anges i Cerub OCP.

3.2 Auktoriserad användare garanterar att den endast kommer att använda Cerub OCP för de ändamål som anges i dessa Villkor.

3.3 För tydlighetens skull informeras den auktoriserade användaren om att Cerubs verifieringsorgans avgifter för verifiering debiteras direkt till den auktoriserade användaren.

4. Intellektuell äganderätt

4.1 Den auktoriserade användaren har inte rätt att kopiera någon del av programvaran som utgör de tjänster som tillhandahålls via Cerub OCP eller sådan programvara som den auktoriserade användaren får åtkomst till genom att använda tjänsterna.

4.2 Alla varumärken, handelsnamn, företagslogotyper, symboler och andra skyddade varumärken och/eller verk tillhör endast deras respektive ägare, och ingen rättighet, titel eller intresse i eller till något av detta ska beviljas, överföras eller tilldelas den auktoriserade användaren. För att undvika tvivel ska alla Cerubs logotyper, varumärken, handelsnamn och upphovsrättsliga verk samt andra uppgifter som används i eller i samband med eller på annat sätt relaterar till materialet förbli Cerub Associations enskilda egendom.

5. Varumärkeslicens

En auktoriserad användare kommer, om den godkänns, att beviljas en icke-exklusiv, icke överförbar rätt att använda Cerub®-varumärket och logotypen i enlighet med bestämmelserna i Cerubs licensvillkor och endast för de ändamål som beskrivs där. Licensrättigheterna kommer att begränsas till en period av tre (3) år.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Cerub Association ska endast hållas ansvarig för skador och/eller ogynsamma omständigheter, egendomsskador eller ekonomiska förluster till följd av handlingar eller försummelser från dess chefer, tjänstemän, anställda eller underleverantörer som orsakats med avsikt eller av grov vårdslöshet. Cerub Association är inte i något fall ansvarig för indirekta förluster, såsom förlorad vinst, minskad produktion, kostnader för att behålla en leverantör, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

6.2 Cerub Association är inte ansvarig för den auktoriserade användarens dataförluster.

6.3 Cerub Association garanterar inte och ansvarar inte för avbrott i tjänsterna som tillhandahålls genom Cerub OCP.

7. Sekretess, dataintegritet, osv

7.1 Cerub Association respekterar och skyddar den auktoriserade användarens integritet och garanterar att inte dela, sälja, upplåta eller på något sätt avslöja en auktoriserad användares personuppgifter eller dataposter till tredje part, såvida det inte krävs enligt lag eller beslut från en behörig domstol eller myndighet eller om det uttryckligen är godkänt av den auktoriserade användaren.

7.2 En auktoriserad användares personuppgifter och dess dataposter kommer inte att användas för andra ändamål än som beskrivs här.

7.3 Auktoriserad användare bemyndigar härmed Cerub Association att publicera företagsnamn och adress, tilldelade licens- och certifikatnummer och licensens status på Cerubs webbplats för att säkerställa fullständig transparens och äkthet.

7.4 Auktoriserad användare godkänner härmed att Cerub Association får samla in, bearbeta och använda data i maskinläsbar form inom tillämpningen och i syfte att fullfölja och marknadsföra Cerub (t.ex. för statistik, systemprestanda etc.).

8. Uppsägningstid och uppsägning

8.1 Dessa villkor träder i kraft den dag då den auktoriserade användaren börjar använda Cerub OCP och har obegränsad varaktighet såvida den inte avslutas i enlighet med detta avsnitt 8.

8.2 Varje part kan säga upp dessa villkor och därmed användningen av den auktoriserade användaren av Cerub OCP genom att skriftligen meddela den andra parten tre (3) månader före uppsägningsdagen.

8.3 Dessa villkor och därmed avtalet mellan den auktoriserade användaren och Cerub Association ska sägas upp utan att behöva lämna ytterligare meddelande om detta ifall den auktoriserade användarens certifiering återkallas av Cerub Association och varumärkeslicensavtalet sägs upp.

8.4 Varje part kan säga upp avtalet som utgörs av dessa villkor omedelbart och när som helst av en viktig anledning genom att skriftligen meddela den andra parten. En viktig anledning kan antas vara:

8.4.1 om den andra parten har brutit mot en väsentlig bestämmelse i detta avtal, särskilt om överträdelsen har en väsentlig negativ inverkan på den andra parten eller på Cerub-certifieringssystemet och, förutsatt att överträdelsen är botbar, inte botade överträdelsen inom en rimlig botperiod som fastställts av den icke-överträdande parten;

8.4.2 i händelse av konkurs, insolvens, likvidation, tvångsförvaltning, upplösning eller avveckling av den andra parten.

8.5 Uppsägningen, hur den än orsakats, ska inte påverka parternas rättigheter, skyldigheter eller ansvarsområden som tillkommit före uppsägningsdatumet.

9. Tillämplig lag och tvister

9.1 Detta avtal ska regleras av Sveriges lagar.

9.2 Tvister, kontroverser eller anspråk på grund av eller i samband med detta avtal, eller överträdelsen, uppsägningen eller ogiltighetsförklaringen därav, ska slutgiltigt avgöras med ett snabbt skiljedomsförfarande i enlighet med reglerna för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut.

9.3 Skiljedomsförfarandet ska ske på engelska om inte parterna kommer överens om annat och ska äga rum i Stockholm.

10. Övrigt

10.1 Avtalet utgör hela avtalet mellan parterna i alla frågor som avtalet avser. Någon speciell fråga som inte uttryckligen har behandlats i Avtalet ska lösas i enlighet med de principer som ligger till grund för avtalet.

10.2 Innehållet i Avtalet ska ersätta alla tidigare skriftliga eller muntliga åtaganden och engagemang.

10.3 Cerub Association har rätt, men inte skyldighet, att göra ändringar i dessa villkor när som helst och efter eget gottfinnande. I ett sådant fall ska Cerub Association skriftligen meddela den auktoriserade användaren om detta genom att skicka ett e-postmeddelande i god tid före sådana ändringar och låta den auktoriserade användaren invända mot ändringarna inom fyra (4) veckor. Om den auktoriserade användaren inte gör invändningar inom denna tid ska de nya villkoren anses som godkända av den auktoriserade användaren, förutsatt att Cerub Association har meddelat den auktoriserade användaren om denna konsekvens av att inte motsätta sig ändringarna i e-postmeddelandet.